JPN
ENG
2018.06.12
20180612 Japanese magazine "Precious"
Asahiyaki is featured on a Japanese magazine "Precious".