JPN
ENG
2017.09.15
20170915 Japanese magazine "Leaf Mook"
Asahiyaki is featured on a Japanese magazine "Leaf Mook".